Tài liệu kết cấu thép

tài liệu kết cấu thép, đại cương về kết cấu thép, sinh viên xây dựng

1  ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP .................................................................4 
1.1 Giới thiệu chung ...........................................................................................................4 
1.1.1  Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng.....................................................................4 
1/ Ưu điểm :..........................................................................................................................4 
2/ Nhược điểm : ....................................................................................................................4 
3/ Phạm vi sử dụng : .............................................................................................................5 
1.1.2 Yêu cầu cơ bản đối với kết cấu thép.....................................................................5 
1.2 Thiết kế kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22TCN 272-05................................................5 
1.2.1 Quan điểm chung về thiết kế................................................................................5 
1.2.2 Sự phát triển của quá trình thiết kế.......................................................................6 
1.2.3 Nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn 22TCN 272-05 ...............................................9 
1.2.4 Giới thiệu về tải trọng và tổ hợp tải trọng theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05........15 
1.3  EV...............................................................................................................................17 
1.3 VẬT LIỆU ..................................................................................................................21 
1.3.1 Thành phần hoá học và phân loại thép ...............................................................21 
1.3.2 Khái niệm về ứng suất dư...................................................................................26 
1.3.3  Gia công nhiệt.....................................................................................................27 
1.3.4  Ảnh hưởng của ứng suất lặp ( sự mỏi) ...............................................................27 
1.3.5 Sự phá hoại giòn .................................................................................................30 
2 LIÊN KẾT TRONG KẾT CẤU THÉP ..............................................................................31 
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LIÊN KẾT TRONG KẾT CẤU THÉP ..........................31 
2.1.1 Liên kết dạng đinh: ( đinh tán, bu lông) .............................................................31 
2.1.2 Liên kết hàn ........................................................................................................32 
2.2 CẤU TẠO LIÊN KẾT BU LÔNG .............................................................................32 
2.2.1 Cấu tạo , phân loại bu lông .................................................................................32 
2.2.2  Các hình thức cấu tạo của liên kết bu lông .........................................................35 
2.2.3 Bố trí bu lông ......................................................................................................36 
2.3 LIÊN KẾT BU LÔNG CHỊU CẮT ............................................................................39 
2.3.1 Các trường hợp phá hoại trong liên kết bu lông thường.....................................39 
Có hai dạng phá hoại chủ yếu trong liên kết bu lông chịu cắt: phá hoại của bu lông và phá 
hoại của bộ phận được liên kết. ..............................................................................................39 
2.3.2 Cường độ chịu ép mặt và cường độ chịu cắt của liên kết...................................41 
1/ Cường độ chịu cắt của bu lông ...........................................................................................41 
2/ Cường độ chịu ép mặt của bu lông .....................................................................................42 
2.3.3 Cường độ chịu ma sát của liên kết bu lông cường độ cao ..................................45 
Đặc điểm chế tạo và đặc điểm chịu lực của liên kết bu lông cường độ cao chịu ma sát, các 
phương pháp xử lý bề mặt thép: .................................................................................................45 
2.3.4  Tính toán liên kết bu lông chịu cắt .....................................................................47 
2.4 LIÊN KẾT BU LÔNG CHỊU KÉO............................................................................56 
2.5 LIÊN KẾT HÀN.........................................................................................................57 
2.5.1 Cấu tạo liên kết hàn ............................................................................................57 
2.5.2 Sức kháng tính toán của mối hàn........................................................................60 
2.5.3 Liên kết hàn lệch tâm chỉ chịu cắt ......................................................................64 
2.6 CẮT KHỐI .................................................................................................................68 
2.6.1 Cắt khối trong liên kết bu lông ...........................................................................68 
2.6.2 Cắt khối trong liên kết hàn..................................................................................69 
3 CẤU KIỆN CHỊU KÉO .....................................................................................................70 
Kết cấu thép 7/2009 2
3.1  Đặc điểm cấu tạo : ......................................................................................................70 
3.1.1  Các hình thức mặt cắt : .......................................................................................70 
3.1.2 Các dạng liên kết : ..............................................................................................70 
3.2  Tính toán cấu kiện chịu kéo đúng tâm........................................................................71 
3.2.1 Tổng quát :.........................................................................................................71 
3.2.2 Sức kháng kéo chảy ............................................................................................72 
3.2.3 Sức kháng kéo đứt ..............................................................................................72 
3.2.4 Giới hạn độ mảnh ...............................................................................................77 
4 CẤU KIỆN CHỊU NÉN .....................................................................................................79 
4.1  Đặc điểm cấu tạo ........................................................................................................79 
4.1.1 Hình thức mặt cắt kín .........................................................................................79 
4.2 Khái niệm về ổn định của cột .....................................................................................80 
4.2.1 Khái niệm về mất ổn định đàn hồi......................................................................80 
4.2.2 Khái niệm về mất ổn định quá đàn hồi...............................................................84 
4.3  Tính toán cấu kiện chịu nén đúng tâm........................................................................85 
4.3.1 Sức kháng nén danh định....................................................................................85 
4.3.2 Tỷ số độ mảnh giới hạn ......................................................................................88 
4.3.3 Các dạng bài toán................................................................................................90 
5 CẤU KIỆN CHỊU UỐN TIẾT DIỆN CHỮI.....................................................................93 
5.1  ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CẤU TẠO ........................................................................93 
5.1.1 Các loại dầm và phạm vi sử dụng:......................................................................93 
1/ Dầm thép hình ................................................................................................................93 
2/ Dầm ghép ( dầm tổ hợp) .................................................................................................93 
5.1.2  Các kích thước cơ bản của dầm..........................................................................93 
5.2 TỔNG QUAN VỀ ỨNG XỬ CỦA DẦM ( DẦM I KHÔNG LIÊN HỢP)..................94 
5.2.1 Các giai đoạn làm việc của mặt cắt dầm chịu uốn thuần túy. Khái niệm mô men 
chảy và mô men dẻo ...........................................................................................................94 
5.2.2 Sự phân bố lại mômen ........................................................................................96 
5.2.3 Khái niệm về ổn định của dầm ...........................................................................98 
5.2.4 Phân loại tiết diện ...............................................................................................98 
5.2.5  Độ cứng ..............................................................................................................99 
5.3 CÁC TRẠNG THÁI GIỚI HẠN..............................................................................100 
5.3.1 Trạng thái giới hạn cường độ............................................................................100 
5.3.2 Trạng thái giới hạn sử dụng ..............................................................................100 
5.3.3 Trạng thái giới hạn mỏi và đứt gãy...................................................................101 
5.4  MÔ MEN CHẢY VÀ MÔ MEN DẺO ....................................................................113 
5.4.1  Mô men chảy của tiết diện liên hợp..................................................................114 
Các tính chất .........................................................................................................................115 
Cộng..................................................................................................................................117 
5.4.2 Mômen chảy của tiết diện không liên hợp........................................................118 
5.4.3 Trục trung hoà dẻo của tiết diện liên hợp .........................................................118 
5.4.4 Trục trung hoà dẻo của tiết diện không liên hợp ..............................................121 
5.4.5 Mômen dẻo của tiết diện liên hợp ....................................................................121 
5.4.6 Mômen dẻo của tiết diện không liên hợp .........................................................123 
5.4.7 Chiều cao của vách chịu nén ............................................................................124 
5.5  ẢNH HƯỞNG ĐỘ MẢNH CỦA VÁCH ĐỨNG ĐỐI VỚI SỨC KHÁNG UỐN 
CỦA DẦM............................................................................................................................124 
5.5.1 Mất ổn định thẳng đứng của vách.....................................................................124 
5.5.2 Mất ổn định uốn của vách.................................................................................127 
Kết cấu thép 7/2009 3
5.5.3 Yêu cầu của tiết diện chắc đối với vách ...........................................................128 
5.5.4 Tóm tắt hiệu ứng độ mảnh................................................................................129 
5.5.5 Hệ số chuyển tải trọng ......................................................................................130 
5.6  ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẢNH CỦA CÁNH CHỊU NÉN ĐẾN SỨC KHÁNG 
UỐN CỦA DẦM..................................................................................................................131 
5.6.1 Yêu cầu về biên chịu nén của tiết diện chắc.....................................................132 
5.6.2 Giới hạn của biên chịu nén đối với tiết diện không chắc..................................132 
5.6.3 Tóm tắt ảnh hưởng độ mảnh của biên chịu nén................................................134 
5.7 LIÊN KẾT DỌC CỦA CÁNH CHỊU NÉN .............................................................134 
5.7.1 Sự cân xứng của phần tử...................................................................................137 
5.7.2 Hệ số điều chỉnh Cb khi mômen thay đổi.........................................................137 
5.7.3 Tiết diện I không liên hợp đàn hồi....................................................................138 
5.7.4 Tiết diện không liên hợp không chắc................................................................141 
5.7.5 Tiết diện chắc không liên hợp...........................................................................141 
5.7.6 Tiết diện liên hợp đàn hồi.................................................................................142 
5.7.7 Tiết diện liên hợp không chắc...........................................................................142 
5.7.8 Tiết diện liên hợp chắc......................................................................................143 
5.8 TÓM TẮT VỀ TIẾT DIỆN CHỮ I CHỊU UỐN......................................................144 
5.9 SỨC KHÁNG CẮT CỦA MẶT CẮT CHỮ I..........................................................152 
5.9.1 Sức kháng cắt tác động lên dầm .......................................................................152 
5.9.2 Sức kháng cắt do tác động trường căng............................................................154 
5.9.3 Sức kháng cắt tổ hợp ........................................................................................157 
5.9.4 Sức kháng cắt của vách không có sườn tăng cường .........................................158 
5.9.5 Sức kháng cắt của vách được tăng cường.........................................................160 
5.10 SƯỜN TĂNG CƯỜNG............................................................................................168 
5.10.1 Sườn tăng cường đứng trung gian ....................................................................168 
5.10.2 Sườn tăng cường gối.........................................................................................174 
5.11 MỐI NỐI DẦM........................................................................................................177 
5.11.1 Các loại mối nối dầm........................................................................................177 
5.11.2 Mối nối công trường bằng bu lông ...................................................................178 

Chúc thành công !


***Kiến trúc : 

Ngắm căn hộ của Hương Ly - Quán quân "Next Top Model" 2015

Quán quân Hương Ly đã chính thức nhận căn hộ cao cấp mới sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại "Vietnam's Next Top Model 2015".

Sau khi giành được ngôi vị Quán quân "Vietnam’s Next Top Model 2015", cuộc sống của Hương Ly thay đổi rất nhiều. Con đường theo đuổi đam mê của Hương Ly mở rộng cùng với những cơ hội phát triển sự nghiệp được mở ra.
Không còn phải ở nhà trọ, Hương Ly hiện đã dọn về ngôi nhà mới, đây là một căn hộ cao cấp tại một chung cư hiện đại. Hương Ly cho biết, nhà mới là một trong những phần thưởng cho giải Quán quân "Vietnam’s Next Top Model". Dù rất bận rộn với lịch làm việc cuối năm nhưng cô vẫn dành thời gian để bắt đầu trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Tết và chào đón những người bạn thân xông nhà trước thềm năm mới.
Cùng ngắm nhìn những hình ảnh độc quyền về không gian sống mới của tân Quán quân "Vietnam's Next Top Model".
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 1.
Khung cảnh phòng khách
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 2.
Hương Ly thoải mái hòa mình vào không gian sống mới
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 3.
Cô dành thời gian trang trí nhà cửa nhân dịp Tết đến
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 4.
Thành An và H' Hen Niê tuy có nhiều mâu thuẫn với Hương Ly trong cuộc thi nhưng hiện tại lại là những người bạn rất thân
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 5.
Cả 3 hiện đều đầu quân về 1 công ty người mẫu
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 6.
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 7.
Không gian bếp và bàn ăn của ngôi nhà
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 8.
Phòng ngủ
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 9.
Hương Ly treo nhiều hình ảnh của chính mình trong căn nhà mới
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 10.
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 11.
Góc cất giữ trang phục của Quán quân "Next Top Model"
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 12.
Khu căn hộ còn có phòng tập gym...
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 13.
... hồ bơi...
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 14.
... và những khoảng không gian thoáng mát
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 15.
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 16.
Hương Ly khoe căn hộ mới - giải thưởng cho Quán quân Next Top Model - Ảnh 17.
Hương Ly tranh thủ bơi lội những lúc rảnh rỗi

Tags : máy khoan , máy cắt , máy cưa
Nguồn : www.chothietbi.com

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT

157 - 159 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
Điện thoại: 08 3536 8888 | Fax: 08 3536 8866                    
Giấy ĐKKD số: 4103011129 tại TP HCM           

Share:

0 nhận xét